Skip Navigation LinksAna Sayfa Faaliyetler Diğer Faaliyetler
Faaliyetler > Diğer Faaliyetler
Öntest – Sontest
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi Kapsamında hazırlanan savunu materyallerinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla öntest-sontest yöntemi kullanıldı. 

 • Bu testlerden ilki 10 erkek ve 10 kadın jandarma personelinin katılımıyla yüz yüze görüşülerek 21 Şubat 2013 tarihinde Jandarma Okullar Komutanlığı’nda gerçekleştirildi. 
 • Proje broşürü ile proje videolarının etkinliği ve anlaşılırlığının değerlendirildiği ön test –son test yöntemiyle katılımcılarla -broşürü okumadan önce/okuduktan sonra ve video spotu izlemeden önce ve sonrasına kapsayacak açık uçlu sorular yöneltildi. 
 • Görüşme öncesinde Jandarma personeline sorulara verdikleri yanıtların yalnızca genel anlamda sunulacağı ve soruları yanıtlarken paylaştıkları görüşler ile kimlikleri arasında bağ kurulmayacağı açıklandı. Dört uzman tarafından gerçekleştirilen testler sonucunda niteliksel bir değerlendirme elde edildi ve alınan sonuçlara göre  broşür ve proje videoları değerlendirilerek gerekli olan değişiklikler yapıldı.
 • Bir diğer test şiddet gören kadın veya şiddete tanıklık edenler için hazırlanan broşür için yapıldı. 12-23 Şubat 2015 tarihinde yapılan test ile hazırlanan broşür  sırasıyla Isparta’nın Deregümü ve Antalya’nın Kemerağzı köylerinde toplam 25 kadın ile birlikte test edildi.  17-75 yaş aralığındaki kadınlara toplam 7 açık uçlu soru yöneltildi. Gelen yanıtlar analiz edilerek broşürün daha etkin olması, daha iyi anlaşılması ve amacına ulaşması için gerekli tüm değişiklikler yapıldı. Bu broşür 400.000 adet basılarak, proje faaliyetlerinde kullanıldı, kalan broşürler tüm Jandarma Bölgelerine halka dağıtılmak ve bilgilendirme yapılması için gönderildi. 


3 Aylık Koordinasyon Toplantıları
Proje süresince toplam 6 kez gerçekleştirilen koordinasyon toplantılarının genel amacı kadına yönelik aile içi şiddet konusunda çalışan aktörler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ilgili paydaşlar arasında etkin bir bilgi paylaşımı platformunun oluşturulmasıdır.

3 Aylık Koordinasyon Toplantılarının ilki 9 Aralık 2013’de Jandarma Genel Komutanlığı’nda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya; ASPB KSGM, Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Emniyet Genel Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Şubesi, TÜBİTAK, TUİK, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, J.Gn.K.lığı ve Proje Teknik Destek Ekibi'nden toplam 21 temsilci katılım sağlamıştır. 

Toplantı gündemini;
 • Projenin amaç ve hedeflerinin katılımcılarla paylaşılması,
 • Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin ilgili paydaşlar tarafından nasıl ele alındığının değerlendirilmesi ve konunun görüşülmesine olanak sağlanması.
 • Veri toplama formları ve iyi uygulamalar konusunda görüş paylaşımının sağlanması.
 • Aile içi şiddet vakalarına ilişkin formların biraraya getirilmesi. 
 • Verilerdeki uyumsuzlukların/boşlukların belirlenmesi ve giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması konuları oluşturmuştur.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Gene Müdürlüğü (KSGM)  temsilcisi tarafından, kadına yönelik aile içi şiddet olgularına ilişkin formların birbirleriyle uyumlaştırılması konusundaki Bakanlık çalışmalarını özetlemiştir. TUBİTAK ile birlikte gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin detaylar paylaşılmıştır. Toplantının geri kalan kısmında tüm katılımcılar aşağıda belirtilen konular üzerinde tartışmalarını yürütmüşlerdir:

 • KYAİŞ olgusuna ilişkin doğru ve güvenilir veri toplamada yaşanan zorluklar.
 • Gizlilik konusu.
 • KYAİŞ’ye ilişkin kullanılan terminoloji ile  veri toplama araçlarının standartlaştırılmasındaki eksiklikler.
 • Vakaların standart olarak sınıflandırılmasındaki problemler.
 • Hizmet sunucularından özel bilgilerin talep edilmesi ancak bazı durumlarda gerekli olan etik ilkeler ve güvenlik önlemleri dikkate alınmadan bu bilgilerin paylaşılması.
 • KYAİŞ olgusuna ilişkin doğru bilgilerin ve istatistiksel verilerin elde edilmesinin önemi.
 • Oluşturulan politikalara, stratejilere ve bütçelere doğru rehberlik edilebilmesi için, sürekli olarak güncellenen, doğru ve güvenilir verilere sahip olmanın önemi.
 • İlgili taraflar arasında koordinasyon eksikliği.
 • Yasal mevzuattaki boşluklar.
 • Türkiye İstatistik Kurumu’nın (TUIK) formların uyumlaştırılmasıdaki görüş ve katkılarının önemi.
İkinci Üç Aylık Koordinasyon Toplantısı 24 Mart 2014 tarihinde Ankara’da, Jandarma Genel Komutanlığı’nda gerçekleştirilmiştir. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından 16 temsilci toplantıya katılım sağlamıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) Kadının Statüsü Gn.Müd. temsilcisi tarafından “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Veritabanı Raporu” hakkında bir sunum yapılmıştır. Sunumda, veri toplama araçlarının uyumlaştırılması ve kadına yönelik aile içi şiddete ilişkin ortak veritabanı kurulmasına ilişkin bakanlık çalışmaları özetlenmiştir.

Katılımcılar tarafından, aşağıdaki konulara odaklanan görüşmeler gerçekleştirilmiştir:
 • Veri tabanı formlarının uyumlaştırılması için kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon ihtiyacı.
 • TUİK'in, ASP Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen  ortak veri tabanı sisteminin geliştirilmesi çalışmasına dahil edilmesi gereği. İstanbul Sözleşmesi (Avrupa Konseyi Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddeti Önleme ve Mücadele Sözleşmesi) uyarınca, Sözleşmeye taraf olan ülkelerin uluslar arası düzeyde veri paylaşımında bulunması gerektiğinden kurumların idari kayıt sistemleri ve veri toplama araçları ile ilgili gerekli standartların gözetilmesi gerektiği vurgulanmıştır. TUİK, bu alandaki sorumlu kuruluştur.
 • 2007/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, tüm ilgili kurumların kendi veri toplama formlarını  düzenlemeyle ilgili sorumlu oldukları belirtilmiştir.
Üçüncü 3 Aylık Koordinasyon Toplantısı 19 Haziran 2014’te Jandarma Genel Komutanlığı’nda gerçekleştirilmiştir. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından 20 temsilci toplantıya katılım sağlamıştır.

Toplantının gündemini, Jan.Gn. K.lığı ve Proje Teknik Destek Ekibi işbirliğinde hazırlanan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Kayıt Taslak Formunun tim ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katkılarıyla değerlendirilmesidir.

Taslak formun sunumu Teknik Destek Ekibi tarafından gerçekleştirildikten sonra; katılımcılar aşağıdaki konular çerçevesinde tartışmalarını sürdürmüşlerdir:
 • Kurumlar arası ortak bir veri tabanı kayıt sistemi geliştirilmeden, kullanılan formların uyumlaştırılması çabalarının işlevsel olmadığı.
 • Kurumlar arası ortak veri tabanın geliştirlmesi için ise kurumlar arası ilgili protokollerin hazırlanması ve imzalanması gereği. Bu sürecin ise yıllara dayanan uzun bir süre gerektirdiği.
 • Taslak forma ilişkin ortak geribildirimlerin ışığında formun güncellenmesi.
Dördüncü 3 Aylık Koordinasyon Toplantısı, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle 23 Ekim 2014’te Jandarma Genel Komutanlığı’nda gerçekleştirilmiştir. Toplantının gündemini, Jan.Gn. K.lığı ve Proje Teknik Destek Ekibi ile işbirliğinde hazırlanan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Kayıt Taslak Formunun güncellenen versiyonunun katılımcıların katkılarıyla değerlendirilmesidir. Tüm katılımcılar, formda yer alan sorular ile cevaplara ilişkin seçenekleri kendi uzmanlıkları çerçevesinde değerlendirerek geribildirimlerde bulunmuşlardır. Alınan geribildirimlerin, Jan.Gn.K.lığı tarafından değerlendirilerek formun son haline getirilmesi kararlaştırılmıştır.

Beşinci 3 Aylık Dönem Koordinasyon Toplantısı 17 Şubat 2015 tarihinde Jandarma Gn.K.lığı'nda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantının amacı, Jandarma Gn.K.lığı ve paydaşları tarafından Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele alanında geliştirilen proje önerilerinin tartışılmasıdır. Toplantı süresince, Jan.Gn.K.lığı ve Proje Teknik Destek ekibi tarafından hazırlanan proje önerileri tüm katılımcılara sunularak geri bildirimleri alınmıştır.

Altıncı 3 Aylık Dönem Koordinasyon Toplantısı 26 Haziran 2015 tarihinde Jandarma Gn.K.lığı'nda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında projede yer alan ilgili paydaş kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte düzenlenecek koordinasyon toplantısında, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi kapsamında Adana ve Zonguldak’ta icra edilen "Yerel koordinasyon Mekanizmaları Üzerinde Araştırmalar Yapılması" ve "Bütün Paydaşlar Arasında İşbirliği Mekanizmasının Oluşturulması" faaliyetleri sonucunda hazırlanan raporun çıktıları alınmış ve değerlendirilmesi yapılmıştır.


ÇKKA PERSONELİNE YÖNELİK İŞ BAŞINDA REHBERLİK VE ALTI AYLIK TOPLANTILARIN DÜZENLENMESİ

ÇKKA personeline iş başında destek ve rehberlik verilmesi: 

Projenin başında 14 olan Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği personelini yerinde desteklemek amacıyla plananlanan bu faaliyet, daha sonra açılmaya devam eden 12 ÇKKA’yı da kapsayacak şekilde genişletildi. Toplamda 26 ilde bulunan ÇKKA ofisleri ziyaret edilerek,  jandarma personeline yönelik işbaşında rehberlik desteği sağlandı. Faaliyet bileşen sorumlusu kilit uzman ile birlikte kadına yönelik şiddet alanındaki yasalar konusunda uzman bir avukat tarafından gerçekleştirildi. Ziyaretler 14 ilde bulunan ÇKKA’lara yönelik 2 gün, 12 ilde yeni açılan ÇKKA’lara yönelik 1 gün sürdü.  Bu ziyaretlerde ÇKKA personelinin,  6284 sayılı yasa ve yönetmelikleri başta olmak üzere aile içi şiddetle mücadelede yeni standartlara ilişkin bilgi, kapasite ve deneyimlerini arttırmak amaçlandı.

Proje kapsamında icra edilen iş başında rehberlik ziyaretleri şunlardır;

Yer (Tarih) - Katılımcı Sayıları 
 1. Ankara (5-6 Mart 2014) - 6
 2. İstanbul (14-15 Nisan 2014) - 2
 3. Adana (16-17 Haziran 2014) - 4
 4. Balıkkesir (14-15 Temmuz 2014) - 62
 5. Aydın (29-30 Eylül 2014) - 48
 6. Erzurum (30-31 Ekim 2014) - 40
 7. Samsun (17-18 Kasım 2014) - 40
 8. Konya (11-12 Aralık 2014) - 103
 9. Bursa (22-23 Ocak 2015) - 67
 10. İzmir (12-13 Şubat 2015) - 43
 11. Kayseri* (30 Mart 2015) - 27
 12. Afyon* (09 Mart 2015) - 48
 13. Kütahya* (10 Mart 2015) - 47
 14. Eskişehir* (11 Mart 2015) - 33
 15. Denizli* (17 Mart 2015) - 39
 16. Muğla (18-19 Mart 2015)  - 98 
 17. Edirne* (06 Nisan 2015) - 31
 18. Diyarbakır (14-15 Nisan 2015) - 29 
 19. Urfa (16-17 Nisan 2015) - 54 
 20. Gaziantep* (21 Nisan 2015) - 47 
 21. Hatay* (22 Nisan 2015) - 31
 22. Mersin* (24 Nisan 2015) - 33
 23. Kastamonu* (04 Mayıs 2015) - 31
 24. Kars* (07 Mayıs 2015) - 38
 25. Antalya (02-03 Haziran 2015) - 53 
 26. Manisa* (04 Haziran 2015) - 34
* Yeni eklenen ÇKKA'ların bulunduğu iller. Tek gün ziyaret gerçekleştirildi.

ÇKKA personeli ile altı aylık “Deneyim Paylaşım” Toplantıları Düzenlenmesi:
İl Jandarma Komutanlıklarında Kadına yönelik şiddetle ilgili olarak Çocuk kadın kısım Amirliklerinde, ikiz görevli veya Kadın Işlem Astsubayı olarak görev yapan personelin  KYAİŞ ve bu alanda gerçekleştirdikleri çalışmaları desteklemek amacıyla, deneyim paylaşma ortamı yaratılarak proje uygulama süresi boyunca yılda iki kez olmak üzere 4 toplantı  aracılığıyla bir araya getirildi. Bu toplantılarda Ankara’da yer alan kadına yönelik şiddetle mücadele eden kurumlara ziyaretler gerçekleştirilmesinin yanısıra, kadına yönelik şiddet konusu ile ilgili personele yönelik eğitimler ve görev şartlarına ilişkin odak grup çalışmaları icra edildi.

3 gün olarak planlanan toplantıların ilki 12-14 Mart 2014’de, ikincisi 3-5 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da yapıldı. Üçüncü toplantı  18-19-20 Şubat 2015 ve dördüncü toplantı ise 25-26-27 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da kentinde yapıldı.

Bilgi Tutum Uygulama (BTU) Araştırması’nın Hazırlanması
Proje çerçevesinde uygulanan eğitimlerin öncesi ve sonrasını kıyaslamak, bilgi, tutum ve uygulamada meydana gelen ilerlemeyi görebilmek için her eğitim programı dikkate alınarak ön ve son test anketleri hazırlandı.  Proje çerçevesinde BTU ön ve son test anketleri hazırlanan eğitimler şunlardır;
 • Eğitici Eğitimleri
 • Rütbeli Eğitimleri
 • Er Eğitimleri
Yukarıda sayılan tüm eğitimler sonrasında uygulanan ön ve son test anketleri analiz edilerek rapor haline getirildi.

Rütbeli ve Er Eğitimlerinin tamamlanmasının ardından  belirlenen örneklem üzerinden ön ve son test anketleri analiz edilerek rapor haline getirilmiştir.


İhtiyaç Analizi
İhtiyaç Analizi Araştırmasında, aile içi şiddetin önlenmesinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan "Çocuk ve Kadın Kısım Amirliklerinin" (ÇKKA)   hizmet araçları ve gereçleri,  iletişim ve savunma stratejileri, personel politikası, personel ve öncelikli illerde yaygınlaştırılması konularındaki durumunu saptamaya yönelik olarak derinlemesine bir inceleme gerçekleştirildi. J.Gn. K.lığının her düzeydeki personelinin bilgi, beceri ve tutum açısından mevcut durumları değerlendirilmiş ve kadına yönelik aile içi şiddetin önlenmesi için J. Gn. K.lığı personelinin sahip olması gereken ideal düzeydeki bilgi, beceri ve tutumlar belirlendi. 

Bunun dışında Jandarma Okulları Komutanlığı’nın hizmet içi eğitimleri değerlendirilerek müfredatta toplumsal cinsiyet duyarlılığı prensiplerinin mevcut olup olmadığı ile J. Gn. K. lığının kadına yönelik aile içi şiddettin önlenmesi konusundaki programları ve çalışmalarına ilişkin mevcut durum da analiz edildi. 

Elde edilen veriler ve bulgular ile geliştirilmesi gereken konu alanları, problem ve fırsatlar belirlendi. Bunlarla ilgili bağlam ve bilgileri kapsayan somut bir çerçeve oluşturuldu ve projenin sonraki süreçlerine yol gösterici ve katkı sağlayacak bir kaynak doküman oluşturuldu.


Eğitici eğitimi (EE) materyallerinin hazırlanması
Proje çerçevesinde gerçekleştirilen Eğitici Eğitimi için eğitimin amaç, kapsam ve hedef grubuna uygun eğitim materyalleri, alanında uzman kişilerce hazırlanmıştır. Proje çerçevesinde hazırlanan Eğitici Eğitimi materyali 5 modülden oluşmaktadır, bunlar;
 • Toplumsal Cinsiyet
 • Kadına Yönelik Şiddet
 • Uluslararası ve Ulusal Hukukta Kadına Yönelik Şiddet
 • Yetişkin Eğitimi
 • Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Jandarmanın Rolü ve Uygulanacak Prosedürler
Her bir eğitim modülü de kendi içinde EE’nin içeriğini oluşturan konuların detaylı olarak anlatıldığı “Kılavuz” kısmı, EE’nin nasıl, hangi metotlar kullanılarak yapılacağını açıklayan “Yönerge” kısmı ve EE’nin görsel olarak anlatılmasını sağlayan “Sunum” kısmı olmak üzere 3 ana kısımdan oluşmaktadır. Bu materyal ayrıca okuma listesi, ekler, değerlendirme formlarını da içermektedir.


Aile içi Şiddet Vakaları Raporu
Aile İçi Şiddet Vakaları Raporu üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetin en önemli çıktısı, Jandarma tarafından 1 Kasım 2013 - 31 Ekim 2014 tarihleri arasında kayıt altına alınan kadına yönelik şiddet ve kadına yönelik aile içi şiddet vakalarının derinlemesine analizinin ardından kilit olmayan uzmanlar tarafından hazırlanan analitik rapordur.

İzleme Raporları
Mart-Haziran 2014 tarihleri arasında, Jandarma Genel Komutanlığı Okullar Komutanlığı'nda verilmekte olan insan hakları dersi kapsamında yer alan Aile Ici Kadına Yonelik Şiddet modülünün izleme çalışması yapılmıştır. Kadına Yönelik Şiddet modülünün öğrencilerin geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri ve kadına yönelik şiddet ile ilgili algısında herhangi bir değişiklik yaratıp yaratmadığını ölçmek ve iyileştirme önerilerini proje yararlanicisina sunmak amacıyla gerçekleştirilen çalışma esnasında, 5 öğrenci erkek subay ve astsubay ve 5 öğrenci kadın astsubay ile ders öncesinde ve sonrasında gorusmeler yapılmıştır. Söz konusu öğrencilerle dersin alınmasından sonra ise iki odak grup gorusmesi gerçekleştirilmiştir. Dersi veren dört erkek öğretmenle de ayrıca görüşülmüştür. Tüm ders materyalleri incelenmiş ve çalışmanın raporlaması Temmuz-Ağustos 2014 ve Şubat-Mayıs 2015 tarihlerinde yapılmıştır.

ziyaretçi
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Ecorys, Bolt International ve Bilgi Üniversitesi Konsorsiyumu teknik desteği ile yürütülmektedir.
Bu internet sitesinin içeriğinden konsorsiyum üyeleri sorumlu olup, içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.